RK Matras & Matras na Facebooku
MAKLÉŘ MĚSÍCE
Kdo z nás je nejúspěšnější?
Realitní makléř Tereza Klimešová (Kosová)
Tereza Klimešová (Kosová)
certifikovaná realitní makléřka se specializací na pronájem a prodej bytů a RD
ZPRAVODAJ
Aktuality ze světa realit a financí
Mezi oceněné stavby roku 2022 patří muzeum, most i soukromá vila
Mezi oceněné stavby roku 2022 patří muzeum, most i soukromá vilaoutěž Stavba roku pořádá již tradičně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Loni to byl již třicátý ...
Jak se daní výnos z pronájmu společných prostor v bytovém domě
Jak se daní výnos z pronájmu společných prostor v bytovém doměpolečenství vlastníků jednotek má několik zdrojů příjmů, které spravuje a jejichž prostřednictvím zajišťuje ...

ZA NEOZNÁMENÍ OSVOBOZENÉHO PŘÍJMU - POKUTA!!!

16.02.2015   |   Tomáš Matras

S novelou zákona o daních z příjmů přibyla od roku 2015 nová povinnost. Jedná se o oznamovací povinnost spojenou s příjmy fyzických osob, konkrétně s příjmy osvobozenými od daně z příjmů fyzických osob. Povinnost oznámit příjem, který je od daně osvobozen, se týká příjmů nad 5 mil. Kč v jednotlivém případě. Povinnost se týká jak rezidentů ČR, tak daňových nerezidentů.

                                                                      

Jedná se o příjmy:

1. peněžní, kdy poplatník obdržel určitou částku v penězích. U příjmu v cizí měně je nutné částku přepočítat na Kč,

2. nepeněžní v podobě určitého nabývaného majetku nebo jiného majetkového prospěchu. Dokud nebude správcem daně (pravděpodobně Generální finanční ředitelství) zveřejněn seznam příjmů, kterých se oznamovací povinnost netýká, bude se jednat například o příjmy:

■ z prodeje nemovitých věcí,

■ z převodu majetkových účastí, včetně prodejů družstevních bytů,

■ z prodeje uměleckých děl,

■ z prodeje cenných papírů,

■ z dědictví a odkazu,

■ z darů,

■ ze směny.

V činnosti realitních kanceláří se budeme setkávat s případy:

■ osvobození při převodu podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů („ZDP“) po uplynutí lhůty dvou roků bydlení v jednotce nebo rodinném domě,

■ osvobození při převodu podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP po uplynutí pěti let od nabytí nemovité věci,

■ osvobození při převodu nemovitých věcí nabytých na základě restitučních předpisů (§ 4 odst. 1 písm. g) ZDP),

■ bezúplatných převodů (darování), které jsou osvobozeny podle § 4a ZDP,

■ směn nemovitých věcí,

■ osvobození při převodu obchodních podílů v podobě bytů a nebytových prostor (§ 4 odst. 1 písm. r) ZDP),

■ osvobození při prodeji cenných papírů po třech letech podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP například v podobě nemovité věci v majetku akciové společnosti.

Seznam těch osvobozených příjmů, které překračují hranici 5 mil. Kč, uvede poplatník v příloze daňového přiznání – za rok 2015 do 1. 4. 2016. Pokud nemá poplatník povinnost podat daňové přiznání, uvede osvobozené příjmy v samostatném podání správci daně ve stejné lhůtě.

V oznámení se uvede výše příjmu, popis okolností nabytí příjmu (prodej, dědictví, dar) a datum, kdy příjem vznikl. Jde-li o příjem plynoucí do společného jmění manželů, oznámí správci daně skutečnost jeden z manželů. Předpokládám, že solidní obchodní partner (daňový poradce, realitní kancelář, advokát, notář apod.) na tuto povinnost klienta upozorní!

Zjistí-li správce daně nesplnění této povinnosti, vyzve poplatníka k jejímu dodatečnému splnění v náhradní lhůtě.

Při nesplnění této oznamovací povinnosti bude poplatníkovi vyměřena pokuta:

■ 0,1% z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní po skončení lhůty, aniž by k tomu byl vyzván správcem daně,

■ 10% z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván správcem daně, nebo

■ 15% z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.

Vyměření bude v podobě platebního výměru, pokuta je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o pokutě. Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud k nesplnění povinnosti oznámit osvobozený příjem došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

Jsem zvědav, jaké okolnosti bude správce daně ochoten zohlednit!

 

Ing. Petr Kout

daňový poradce

 
převzato z magazínu ARK ČR 2/2015